Planlegging av skogbruk, jakt og eiendomsforvaltning

Prestisjetung pris til Allma-samarbeidet

Bio awards bilde

Mjøsen Skog har blitt tildelt den meget prestisjefylte prisen Bioenergy Innovation Award for 2014 for sin innovasjon og nytenkning innenfor bioenergifeltet. Hovedbegrunnelsen for at Mjøsen Skog ble tildelt prisen er hva Mjøsen Skog sammen med AT-Skog og Allskog har utviklet av digitale løsninger gjennom Allma-samarbeidet. Administrerende direktør Erik A. Dahl mottok prisen på vegne av Mjøsen Skog ved overrekkelsen i går kveld.

Mjøsen Skog fikk prisen i konkurranse med 11 andre kandidater. Kriteriene for prisen er:

  • Bidrar til nytenkning innen bransjen
  • Er kunnskaps/forskningsbasert
  • Innovasjonsgrad; nyhetsgrad og har et produkt med kommersielt potensial

I juryens begrunnelse for tildeling av prisen heter det blant annet:

Årets vinner har gjennom sitt arbeid bygget en verdikjede innenfor bioenergi. De har styrket råstoffsektoren gjennom å digitalisere verdikjeden med koblinger til geografisk informasjon.

Årets vinner scoret høyt på alle de tre kriterier som er grunnpilarene i Bioenergi Innovation Award. De har vært både nyskapende og hatt en høy grad av innovasjon og forskningsbasert utvikling. Mjøsen Skog har gått foran med et godt eksempel for å etablere en produksjonslinje for biomasse fra skog. Blant annet ved å etablere digitale løsninger for hele verdikjeden med fokus på fremtidsrettede og operative kartbaserte løsninger for utnyttelse av råstoffet i skogen.

Årets vinner startet i 2005 arbeidet med utviklingen av et helt nytt system for å håndtere skoglige data kombinert med GIS (geografisk informasjonssystem-teknologi). Utviklingen er gjennomført sammen med AT-Skog og Allskog som likeverdige partnere og eiere. Gjennom dette samarbeidet har de utviklet løsninger gjennom Allma-systemet. Allma er i dag et nettbasert system som integrerer GIS og skogbruksplaner med operative logistiske funksjoner for drift. Videre fungerer ALLMA som et verktøy for dokumentasjon. Allma er implementert, og brukes i den daglige driften i alle de tre skogandelslagene. ALLMA bidrar til å gjøre driften mer effektiv, og sikrer en optimal utnyttelse av norske skogressurser. Dette er avgjørende for å handtere skogsektorens framtidige utfordringer.

Vinneren har gjennom mange år utviklet sterke relasjoner til flere skandinaviske FoU -miljøer som er sentrale i utvikling av nye løsninger for biomasseproduksjon og drift i skog. De har blant annet samarbeidet med NMBU/INA på bruk av operative løsninger for luftbåren laserteknologi for datainnsamling av ressursene i skogen.

Videre har Mjøsen Skog startet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter, og hele tiden vært aktiv sammen med andre aktører innenfor bioenergi. Vinneren har utnyttet forskningsbasert kunnskap på et kommersielt grunnlag ved å bygge opp systematisk kunnskap hos både ansatte og sine samarbeidspartnere. Ved å utvikle digital løsninger har vinneren lagt grunnlaget for utviklingen av en industriell verdikjede for fornybar energi. Dette er et godt eksempel til etterfølgelse og viktig for å øke volumet av biomasse fra skog til energiformål.